Management Team

Management Team

Branch leaders

  • Amandeep Singh – Gurgaon
  • Ashok Bhardwaj – Pune
  • Koushik Nag – Kolkata
  • Moyin Ahmed Siddique – Delhi & Noida
  • Mihir Dave – Ahmedabad
  • Ravi Gowda – Bengaluru
  • Ramesh Kottapally – Hyderabad
  • Sampath Srinivas – Chennai